Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminie, bieżące, menu 1149 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminie

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminie

Tel: 29 7176725

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminie należy:

1) poszukiwanie informacji (w internecie oraz z innych źródeł) na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz potrzebnych na realizację inwestycji i remontów na terenie Gminy,

2) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie mogą udokumentować korzystania z tego rodzaju usług świadczonych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie oraz ustalanie propozycji opłat za wykonanie tego obowiązku,

3) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej,

4) nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości,

5) nadzór i podejmowanie odpowiednich działań w zakresie utrzymania czystości porządku w gminnych obiektach użyteczności publicznej i przystankach autobusowych, itp.

6) prowadzenie ewidencji osób i podmiotów gospodarczych zobowiązanych do usuwania odpadów komunalnych oraz rozliczanie należności w tym zakresie,

7) ustalanie propozycji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w tym zakresie,

8) opracowywanie programu ochrony środowiska oraz sporządzenie raportów z wykonania tego programu,

9) udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji o środowisku i jego ochronie,

10) przeprowadzanie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w części postępowania zmierzającego do wydania decyzji określonych w ustawie,

11) popularyzacja problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

12) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,

13) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, na usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego oraz naliczanie kar za samowolne działanie w tym zakresie,

14) prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatami z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz stosowaniem kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska,

15) prowadzenie i aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami,

16) gromadzenie i przechowywanie kopii informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, składanych przez wytwórców odpadów w zakresie określonym w przepisach szczególnych,

17) gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji na wytwarzanie odpadów, wydawanych przez właściwy organ,

18) wydawanie opinii w sprawach zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi na wniosek właściwego organu,

19) gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydawanych przez właściwy organ na wniosek wytwórcy odpadów niebezpiecznych,

20) gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji odmawiających zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydawanych przez właściwy organ,

21) wydawanie opinii w sprawach prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na wniosek właściwego organu,

22) gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wydawanych przez właściwy organ,

23) wydawanie opinii w sprawach prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), na wniosek właściwego organu,

24) gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji odmawiających wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, wydawanych przez właściwy organ,

25) gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji cofających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, wydawanych przez właściwy organ,

26) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji,

27) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

a) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

28) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony zasobów środowiska, a w szczególności w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ochrony zwierząt oraz roślin,

29) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy,

30) przygotowywanie projektów aktów prawnych w sprawie ustalania, po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego, szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie,

31) organizowanie selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów komunalnych, w tym odpadów nieprzydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

32) prowadzenie ewidencji:

a) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

b) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

33) sporządzanie sprawozdań z zakresu działania stanowiska pracy,

34) prowadzenie spraw i dokumentacji osób skazanych do pracy na cele społeczne,

35) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej,

36) realizacja zadań związanych z ochroną roślin,

37) poświadczanie oświadczeń rolnika o pochodzeniu z własnej hodowli sadzonek roślin, drzewek choinkowych, itp.,

38) współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,

39) realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie uprawy maku i konopi,

40) koordynowanie zadań pozaszkolnej oświaty rolniczej oraz wprowadzanie postępu rolniczego na wsi,

41) poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

42) sprawowanie pieczy nad wysypiskiem,

43) prowadzenie spraw związanych z programem „NATURA 2000”,

44) prowadzenie rejestru kół łowieckich, obwodów łowieckich położonych na terenie gminy, prowadzenie ewidencji strażników łowieckich,

45) opiniowanie rocznych planów łowieckich,

46) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz zniszczenia upraw i plonów rolnych przez zwierzynę łowną,

47) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,

48) prowadzenie i załatwienie spraw związanych z gospodarką leśną nie stanowiącą własności państwa,

49) udzielanie pomocy techniczno-biurowej mieszkańcom gminy w wypełnianiu wniosków kierowanych do organów emerytalno - rentowych w sprawach świadczeń przewidzianych w stosownych ustawach,

50) sporządzanie zeznań świadków potwierdzających pracę w rolnictwie,

51) prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury w Gminie i w tym zakresie współdziałanie z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego oraz sprawowanie opieki nad zabytkami, współdziałanie w tym zakresie z konserwatorem zabytków,

52) współudział w prowadzeniu przetargów publicznych i zamówień publicznych,

53) czuwanie nad zapewnieniem warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

54) wystawianie pokwitowań dokonania opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

55) zbieranie i analizowanie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

56) przygotowywanie kalkulacji opłat za odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze,

57) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych,

58) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

59)) udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
60) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
61) nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,

62) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,

63) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska pracy,

64) wszystkie inne sprawy nie objęte niniejszym zakresem czynności, a zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy.

Metryka

sporządzono
2013-02-20 przez Piotr Jasiński
udostępniono
2013-02-20 01:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:14 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
958
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.