Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Budżetu i Finansów Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów, menu 1134 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

Do obowiązków jako Kierownika Referatu należy:

 1. prawidłowe zorganizowanie pracy Referatu,
 2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, w tym czynności kancelaryjnych,
 3. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym,
 4. udział w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników,
 5. ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Referatu,
 6. ustalanie obowiązującego w Referacie obiegu dokumentów i informacji,
 7. dbanie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji,
 8. współpraca i wykonywanie czynności oraz sporządzanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działania Referatu,
 9. przygotowywanie dla Wójta propozycji tematów na sesje Rady Gminy,
 10. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń,
 11. nadzór nad terminowością realizacji zadań przydzielonych pracownikom,
 12. nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu w zakresie Referatu.

Obowiązki wynikające z zakresu czynności zajmowanego stanowiska pracy są następujące:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. kierowanie pracą Referatu Budżetu i Finansów,
 3. opracowywanie zakresów czynności pracowników Referatu,
 4. przygotowywanie projektu budżetu gminy,
 5. prowadzenie rachunkowości gminy,
 6. opracowywanie, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, a dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 10. zatwierdzanie dowodów księgowych do realizacji,
 11. sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
 12. zatwierdzanie dokumentów do wypłaty,
 13. ubezpieczanie majątku Gminy,
 14. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie przekazywania uchwał, sprawozdań i zarządzeń,
 15. przygotowywanie wniosków kredytowych,
 16. przygotowywanie wniosków o wydanie opinii w sprawie długu Gminy,
 17. opracowywanie instrukcji w zakresie zasad rachunkowości,
 18. kontrola w zakresie wykorzystania otrzymanych dotacji,
 19. kontrola w zakresie pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
 20. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 21. współdziałanie i opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz oraz bilansów rocznych, a także innej sprawozdawczości budżetowej,
 22. dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta o jego realizacji,
 23. przekazywanie wytycznych i niezbędnych danych do opracowania projektu planu budżetowego,
 24. organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 25. realizowanie ustaw: o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej, o rachunkowości,
 26. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
 27. wykonywanie uprawnień i obowiązków głównego księgowego,
 28. przeprowadzanie kontroli w Referacie i jednostkach organizacyjnych pod względem finansowym,
 29. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej pracowników Referatu,
 30. ocenianie pracy pracowników Referatu,
 31. współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego,
 32. organizowanie i nadzorowanie bieżącą działalnością finansową Gminy Szelków oraz sprawowanie nadzoru finansowego nad jednostkami organizacyjnymi,
 33. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących gospodarki finansowej,
 34. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie budżetu Gminy,
 35. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej Referatu.

Skarbnik Gminy bierze pełną odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań.
Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

 1. Zastępcy Skarbnika Gminy
 2. d/s księgowości podatkowej
 3. d/s wymiaru podatków gminy
 4. d/s finansowych
 5. d/s obsługi kasy.

Metryka

sporządzono
2012-03-12 przez Piotr Jasiński
udostępniono
2012-03-12 01:00 przez Piotr Jasiński
zmodyfikowano
2012-03-31 02:00 przez Piotr Jasiński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
777
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.