Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i budownictwa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i budownictwa, menu 1131 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i budownictwa

Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i budownictwa

Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i budownictwa

1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy:
a) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
b) sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy osobom fizycznym i prawnym,
c) publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie,
d) ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,
e) prowadzenie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
f) sprzedaż mieszkań komunalnych,
2) wnioskowanie o wpisy do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,
3) opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych,
4) oddawanie w zarząd nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu zarządu,
5) ustalanie i zmiana opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego,
6) prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umów wieczystego użytkowania,
7) współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
8) dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa i Gminą oraz między Gminą i osobami fizycznymi i prawnymi,
9) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji Wojewody Mazowieckiego, będącej podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność gminy nieruchomości zajętych pod drogi, które w dniu 31 grudnia 1998r. nie stanowiły własności gminy,
10) przejmowanie na własność gminy, za odszkodowaniem, gruntów wydzielonych pod drogi, w wyniku podziału nieruchomości oraz negocjowanie wysokości odszkodowania i warunków nabycia nieruchomości,
11) aktualizacja cen gruntów,
12) prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne,
13) prowadzenie spraw rozgraniczenia nieruchomości,
14) opiniowanie proponowanego wstępnego podziału w formie postanowienia,
15) sporządzanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału,
16) przeprowadzanie scalania i wymian gruntów rolnych i leśnych na koszt Skarbu Państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
17) przyjmowanie wniosków od osób fizycznych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność gminy, a nabytych w użytkowanie przed dniem 31 października 1998r.,
18) sporządzanie wniosków w sprawie wydawania przez Wojewodę decyzji komunalizacyjnej (nabycie przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie, na własność nieruchomości Skarbu Państwa),
19) ustalanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych albo scalaniem i podziałem gruntów,
20) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy,
21) zlecanie przygotowywania dla utworzonych zasobów gruntów, przed przystąpieniem do ich zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziałów nieruchomości,
22) gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości,
23) ochrona gruntów rolnych i leśnych,
24) prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów,
25) zarząd mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi,
26) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
27) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych,
28) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,
29) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
30) ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
31) ustalanie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
32) wnioskowanie o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
33) opiniowanie decyzji wydawanych przez Starostwo Powiatowe w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
34) prowadzenie spraw z zakresu lokalizacji inwestycji i budownictwa,
35) prowadzenie spraw w zakresie planowania przestrzennego,
36) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego,
37) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzaniem zadań rządowych lub wojewódzkich i powiatowych do planów zagospodarowania przestrzennego,
38) zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu oraz wykładanie projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,
39) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków do planu i uwag wniesionych do projektu planu,
40) przestrzeganie zasad i terminów związanych z uchwaleniem projektu planu,
41) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
42) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
43) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach zmian przeznaczenia terenów,
44) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
45) dokonywanie analizy aktów notarialnych w przypadku zwiększenia wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciu nieruchomości oraz dokonywanie naliczeń opłat z tytułu tzw. "renty
planistycznej",
46) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy,
47) prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i placów:
a) opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie nadania nazw ulicom,
b) przygotowywanie i wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru
porządkowego oraz prowadzenie mapy przeglądowej w tym zakresie,
c) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
d) prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności ewidencji ulic i placów (spis alfabetyczny) oraz numeracji porządkowej nieruchomości,
48) prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym, ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz podziałem gminy na sołectwa,
49) współudział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do sporządzania projektów lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego,

50) czuwanie nad zapewnieniem warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
51) poszukiwanie informacji (w internecie oraz z innych źródeł) na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz potrzebnych na realizację inwestycji i remontów na terenie gminy,
52) realizacja zadań w zakresie budowy, remontu budynków i lokali administracyjnych Gminy,

53) współudział w przygotowywaniu materiałów do przeprowadzania przetargów zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych,
54) sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem środków finansowych z zewnątrz,

55) współudział w przygotowywaniu protokołów odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku,
56) przygotowywanie sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów,
57) współdziałanie w zakresie przygotowania dokumentów do przeprowadzania przetargów na inwestycje w ramach zamówień publicznych,
58) współdziałanie z wykonawcami w czasie prowadzenia inwestycji,
59) nadzór nad prowadzonymi inwestycjami,
60) kontrola bieżąca przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo-finansowym zawartych umów,

61) współudział w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

62) prowadzenie spraw związanych z zalesieniami gruntów,

63) współudział w prowadzeniu przetargów publicznych i zamówień publicznych,

64) prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową,

65) opracowywanie decyzji - zezwoleń za zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

66) zaliczanie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalanie jej przebiegu,

67) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,

68) udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej Referatu,
69) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
70) nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,

71) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska pracy,
72) wszystkie inne sprawy nie objęte niniejszym zakresem czynności, a zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy

Metryka

sporządzono
2012-02-25 przez Piotr Jasiński
udostępniono
2012-02-25 01:00 przez Piotr Jasiński
zmodyfikowano
2016-03-24 19:02 przez Piotr Jasiński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
853
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.