Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i rolnictwa.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i rolnictwa., bieżące, menu 1074 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i rolnictwa.

Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i rolnictwa.

Tel: 29 7176747

Do podstawowego zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, rolnictwa i bezpieczeństwa należy:

W zakresie spraw obronnych:

 1. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta Gminy wprowadzającego ww. Regulamin w życie,
 2. opracowanie i aktualizacja dokumentacji "zestawów zadań" przewidzianych do realizacji w poszczególnych okresach gotowości obronnej,
 3. wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów normatywno-prawnych,
 4. nadzór nad realizacją zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych,
 5. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
 6. tworzenie stałych dyżurów dla potrzeb przekazywania informacji i decyzji,
 7. opracowywanie projektów decyzji Wójta w sprawach świadczeń na rzecz obrony,
 8. opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych /doraźnych/ świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
 9. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
 10. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy, a także stosownych programów obronnych,
 11. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne,
 12. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 13. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
 14. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
 15. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 16. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
 17. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
 18. organizowanie szkoleń obronnych.
 19. przygotowywanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 20. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przez zakłady pracy ewidencji dla potrzeb kwalifikacji wojskowej,
 21. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
 22. prowadzenie czynności wyjaśniająco-poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 23. wykonywanie zadań wynikających z trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,
 24. współdziałanie z organami wojskowymi,
 25. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W zakresie spraw obrony cywilnej:

 1. opracowywanie dokumentów planistycznych w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 2. tworzenie formacji obrony cywilnej,
 3. wykonywanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,
 4. przygotowanie i zapewnianie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 5. opracowanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy,
 6. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 7. opracowywanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 8. przygotowanie analizy stanu zorganizowania i możliwości wykonania zadań przez siły obrony cywilnej i przedstawienie Szefowi OC Gminy propozycji przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
 9. opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
 10. nakładanie świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych dla potrzeb Sił Zbrojnych, jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz innych jednostek wykonujących zadania w zakresie obrony,
 11. wystawianie wezwań do wykonania świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych,
 12. planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki OC, zapewnienie odpowiednich warunków jego przechowywania, konserwacji i eksploatacji oraz ewidencji,
 13. realizacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC do prowadzenia akcji ratunkowej oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 14. przygotowanie i przedstawienie szefowi OC propozycji ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarczych, żywności, płodów rolnych i pasz oraz ujęć wody pitnej,
 15. organizowanie prac w zakresie organizowania, adaptacji oraz funkcjonowania i utrzymania w stanie gotowości technicznej budowli ochronnych na terenie Gminy,
 16. określenie sposobów i kolejności zaopatrywania ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 17. przygotowanie planów zaciemniania i wygaszania oświetlenia w miejscowościach, zakładach pracy oraz środkach transportowych,
 18. planowanie oraz nadzór nad przygotowaniem urządzeń specjalnych do prowadzenia likwidacji skażeń i zakażeń,
 19. prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechniania problematyki obrony cywilnej,
 20. opracowywanie sprawozdań i wniosków z realizacji zadań OC,
 21. monitorowanie zagrożeń na terenie Gminy,
 22. realizacja przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji,
 23. przedstawianie Szefowi OC Gminy propozycji zadań w zakresie obrony cywilnej dla instytucji i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy,
 24. prowadzenie magazynu obrony cywilnej.

W zakresie spraw zarządzania kryzysowego:

 1. gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,
 2. opracowywanie procedur na wypadek zagrożeń,
 3. przygotowywanie planów reagowania kryzysowego i ich aktualizacja,
 4. utrzymywanie w stałej gotowości i aktualizacja gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
 5. prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 6. ewidencja i bieżąca aktualizacja maszyn i pojazdów, niezbędnych do wykorzystania w czasie zagrożenia.
 7. opracowanie propozycji procedur reagowania kryzysowego oraz zapewnienie warunków pracy i obsługa kancelaryjna Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W zakresie spraw rolnictwa i łowiectwa:

 1. współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,
 2. realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie uprawy maku i konopi,
 3. prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 4. realizacja zadań związanych z ochroną roślin,
 5. sporządzanie zeznań świadków potwierdzających pracę w rolnictwie,
 6. koordynowanie zadań pozaszkolnej oświaty rolniczej oraz wprowadzanie postępu rolniczego na wsi,
 7. prowadzenie spraw z zakresu akcji weterynaryjnych, akcji kontrolnych i profilaktycznych zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt,
 8. współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego,
 9. wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z zadań gminy na rzecz zwalczania gruźlicy i chorób zakaźnych oraz współpraca w tym zakresie ze służbą zdrowia i właściwym Inspektorem sanitarnym,
 10. prowadzenie rejestru kół łowieckich, obwodów łowieckich położonych na terenie gminy, prowadzenie ewidencji strażników łowieckich,
 11. opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 12. współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz zniszczenia upraw i plonów rolnych przez zwierzynę łowną,
 13. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
 14. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
 15. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie ras psów uznanych za agresywne,
 16. organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
 17. podejmowanie decyzji w przedmiocie odebrania właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,
 18. opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
 19. prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną.

 

W zakresie innych spraw:

 1. współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 2. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 3. współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych i wydawaniem stosownych zezwoleń,
 5. koordynacja prac związanych z organizacją festynu gminnego, obchodów rocznic świąt państwowych lub innych obchodów rocznicowych,
 6. prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń,
 7. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 8. zastępowanie Kierownika USC podczas jego nieobecności,
 9. prowadzenie spraw z zakresu organizowania zabaw publicznych (w tym ZAIKS),
 10. organizowanie oczyszczania gminy z porzuconych niewypałów i materiałów wybuchowych,
 11. prowadzenie zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 12. współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 13. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 14. dokonywanie analizy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 15. wykonywanie zadań w zakresie likwidacji klęsk żywiołowych,
 16. prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań za szkody wyrządzone przez suszę i inne żywioły,
 17. prowadzenie spraw przeciwpowodziowych na terenie Gminy,
 18. organizowanie działań w zakresie zabezpieczenia przed powodzią,
 19. zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,
 20. nadzór nad pracami osób zatrudnionych na prace społecznie użyteczne i w ramach robót publicznych w zakresie prac drogowych i inwestycyjnych,
 21. prowadzenie spraw i dokumentacji osób skazanych do pracy na cele społeczne,
 22. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących zakresu działania stanowiska pracy,
 23. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działalności stanowiska pracy.

Metryka

sporządzono
2013-06-15 przez Guza Adam
udostępniono
2013-06-15 02:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-09-18 12:07 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1237
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.