Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Organizacyjny Stanowisko pracy ds. samorządowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. samorządowych, menu 1072 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. samorządowych

Stanowisko pracy ds. samorządowych

Tel: 29 7176731

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy ds. samorządowych należy:

 

 1. obsługa kancelaryjno-biurowa i merytoryczna Rady Gminy i jej komisji, w tym organizacyjne przygotowanie posiedzeń tych organów i opracowywanie materiałów z obrad, projektów uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim stanowiskom pracy i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, zapewnienie właściwego, prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich odpowiednim komisjom,
 2. prowadzenie oddzielnych rejestrów: uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,
 3. czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych przez organy państwowe, instytucje i jednostki gospodarcze,
 4. terminowe przesyłanie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 5. niezwłoczne przesyłanie do publikacji aktów prawa miejscowego,
 6. udział w opracowywaniu uchwał Rady,
 7. opracowywanie projektów planów pracy Rady i komisji, informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych planów oraz sprawozdań w tym zakresie,
 8. współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji Rady, w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowywaniu projektów uchwał, projektów aktów zawierających przepisy prawa gminnego,
 9. opracowywanie w zakresie zleconym przez Wójta informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady,
 10. czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji Rady, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy radnych i przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach,
 11. organizowanie szkoleń radnych, udzielanie pomocy radnym w działaniach związanych z wykonywaniem mandatu,
 12. zapewnienie dla potrzeb Rady w niezbędnym zakresie pomocy merytorycznej i organizacyjnej związanej z nadzorem nad działalnością organów samorządu mieszkańców wsi,
 13. organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę przeprowadzenia konsultacji społecznej nad projektami rozstrzygnięć poddawanych konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości,
 14. obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Gminy,
 15. prowadzenie całokształtu korespondencji Przewodniczącego Rady Gminy,
 16. zawiadamianie radnych i sołtysów o posiedzeniach, naradach i spotkaniach,
 17. prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzenia referendum,
 18. prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem Gminy w związkach i stowarzyszeniach,
 19. wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów oraz udzielanie wszelkiej pomocy sołectwom w realizacji ich zadań, w tym przygotowywanie materiałów na zebrania wiejskie,
 20. protokołowanie obrad Sesji, posiedzeń Komisji i innych spotkań,
 21. współpraca z samorządami wiejskimi,
 22. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,
 23. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy,
 24. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
 25. przekazywanie uchwał Rady, zarządzeń Wójta, oświadczeń majątkowych radnych i innych dokumentów do niezwłocznego opublikowania w BIP-e,
 26. przygotowywanie sprawozdań Wójta Gminy z działalności między sesjami,
 27. sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działania stanowiska pracy,
 28. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz innych organów,
 29. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
 30. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 31. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy.

 

Metryka

sporządzono
2010-06-15 przez Barbara Skarżyńska
udostępniono
2010-06-15 02:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:11 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
481
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.