Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji Kierownik Referatu gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i inwestycji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kierownik Referatu gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i inwestycji, menu 1070 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kierownik Referatu gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i inwestycji

Kierownik Referatu gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i inwestycji

Tel: 29 7176725

Do obowiązków jako Kierownika Referatu należy:

 1. prawidłowe zorganizowanie pracy Referatu,
 2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, w tym czynności kancelaryjnych,
 3. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym,
 4. udział w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników,
 5. ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Referatu,
 6. ustalanie obowiązującego w Referacie obiegu dokumentów i informacji,
 7. dbanie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji,
 8. współpraca i wykonywanie czynności oraz sporządzanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działania Referatu,
 9. przygotowywanie dla Wójta propozycji tematów na sesje Rady Gminy,
 10. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń,
 11. nadzór nad terminowością realizacji zadań przydzielonych pracownikom,
 12. nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu w zakresie Referatu.

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy ds. gospodarki komunalnej, drogownictwa i działalności gospodarczej należy:

 

1) przygotowywanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji drogowych,

2) prowadzenie spraw w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych,

3) utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy,

4) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej,

5) nadzór i realizacja zadań w zakresie budowy, remontów budynków i lokali administracyjnych Gminy,

6) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gminnymi lokalami mieszkalnymi, w tym:

a) opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

b) opracowywanie projektów umów najmu,

c) wypowiadanie umów najmu,

d) ustalanie propozycji stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz za najem mieszkalnych lokali socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego o eksmisję oraz realizacja wyroków sądowych w tych sprawach,

f) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania samowoli

lokalowej,

7) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,

8) prowadzenie spraw z zakresu akcji weterynaryjnych, akcji kontrolnych i profilaktycznych zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt,

9) współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego,

10) wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z zadań gminy na rzecz zwalczania gruźlicy i chorób zakaźnych oraz współpraca w tym zakresie ze służbą zdrowia i właściwym Inspektorem sanitarnym,

11) oznakowanie dróg gminnych i koordynacja robót w pasie drogowym oraz ustalanie opłaty za zajęcie pasa drogowego,

12) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i ochrony dróg gminnych,

13) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem aktualnych i w należytym stanie znaków drogowych na drogach gminnych,

14) współdziałanie z organami policji i innymi organizacjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

15) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

16) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych oraz nadzór nad utrzymaniem nawierzchni chodników i dróg gminnych,

17) koordynowanie akcji "Zima" oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym wykonywaniem,

18) nadzór nad konserwacją oświetlenia ulicznego,

19) nadzór nad pracami osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w zakresie prac drogowych i inwestycyjnych,

20) planowanie i prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych,

21) współpraca z Zakładem Energetycznym lub innym przedsiębiorcą w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego,

22) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu działania stanowiska,

23) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

24) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

25) wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o zmianach,

26) przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

27) wydawanie zaświadczeń w sprawach działalności gospodarczej,

28) wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:

a) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

b) dostępu do urzędowych formularzy wniosków,

c) informacji o wysokości opłat i sposobie ich uiszczania,

d) informacji o właściwości miejscowej sądów rejestrowych,

29) przygotowywanie dokumentów i decyzji administracyjnych w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych,

30) przygotowywanie decyzji odmawiających wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

31) wyliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

32) kontrola zgodności prowadzonej działalności handlowej i gastronomicznej z warunkami zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

33) ustalanie danych do sporządzania sprawozdań,

34) udzielanie i odmowa udzielenia zezwolenia na wykonanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, w tym taksówkami osobowymi,

35) opracowywanie programów wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz organizowanie tematycznych spotkań gospodarczych,

36) inkasowanie opłaty targowej,

37) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,

38) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie ras psów uznanych za agresywne,

39) organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,

40) podejmowanie decyzji w przedmiocie odebrania właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,

41) prowadzenie ksiąg budynku Urzędu Gminy, świetlic wiejskich i strażnic
42) opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy,

43) prowadzenie spraw z zakresu produkcji zwierzęcej,

44) udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
45) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
46) nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,

47) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,

48) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska pracy,

49) wszystkie inne sprawy nie objęte niniejszym zakresem czynności, a zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy.

Metryka

sporządzono
2011-06-15 przez Guza Adam
udostępniono
2011-06-15 02:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-12-05 11:44 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
517
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.