Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Budżetu i Finansów Stanowisko pracy ds. finansowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. finansowych, menu 1064 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. finansowych

Stanowisko pracy ds. finansowych

Tel: 29 7176743

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy ds. finansowych należy:

 1. obsługa finansowo - księgowa Urzędu i jego pracowników oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej,
 2. prowadzenie ewidencji i rozliczanie środków trwałych, materiałów i wyposażenia,
 3. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
  a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania
  i kontroli dokumentów finansowych,
  b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości
  finansowej,
  c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych
  przez poszczególnych pracowników Urzędu oraz jednostek
  organizacyjnych gminy,
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 5. realizowanie wydatków zgodnie z zapisami zawartymi w budżecie gminy pod względem finansowym i rzeczowym,
 6. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 7. zapewnienie ochrony mienia komunalnego poprzez kontrolę ze wskazaniem działania w zakresie tej ochrony,
 8. nadzorowanie rozliczenia z sołtysami,
 9. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 10. badanie i prognozowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych dla gminy,
 11. przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, GOPS, OSP oraz inne jednostki,
 12. prowadzenie ewidencji, amortyzacji i rozliczeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 13. prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami,
 14. sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych,
 15. wykonywanie planów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków,
 16. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów budżetu gminy, GOK- u, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 17. sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych,
 18. rozliczanie wpływów dotyczących budżetu Państwa,
 19. wystawianie faktur VAT,
 20. sporządzanie przelewów bankowych na podstawie otrzymanych rachunków i faktur,
 21. sporządzanie list płac pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 22. prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 23. prowadzenie ksiąg inwentarzowych przedmiotów nietrwałych i środków trwałych dla wszystkich jednostek,
 24. rozliczanie rozmów telefonicznych oraz zużycia energii elektrycznej na poszczególnych punktach pomiarowych, sporządzanie not księgowych,
 25. prowadzenie księgowej ewidencji mienia komunalnego,
 26. przygotowywanie dokumentów do gotówkowego i bezgotówkowego dokonywania wydatków,
 27. wystawianie dowodów księgowych własnych zewnętrznych i wewnętrznych,
 28. przygotowywanie dokumentów księgowych (rachunków, czeków, przelewów, not księgowych) do realizacji,
 29. realizacja wydatków zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych,
 30. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetu gminy i funduszy pozabudżetowych,
 31. wstępna kontrola dowodów księgowych,
 32. sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych są zgodne z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo podsumowane z zachowaniem ciągłości sald,
 33. realizowanie opłat za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, itp. w zakresie działalności Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych gminy,
 34. przygotowywanie do wypłaty i przelania rachunków, delegacji służbowych oraz innych dokumentów przez sprawdzenie ich pod względem formalno - rachunkowym oraz zastosowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 35. realizacja, spłata i ewidencja kredytów oraz pożyczek,
 36. prowadzenie analityki Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 37. prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń oraz dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń za umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 38. prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych (Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, OSP):
  a) sporządzanie list wypłat,
  b) prowadzenie kart wynagrodzeń,
  c) kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  d) dokonywanie potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych
  i prowadzenie rozliczeń z tego tytułu z Urzędem Skarbowym,
  e) dokonywanie naliczeń oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie składek na
  ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
 39. prowadzenie rozliczeń: z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie płac, składek ZUS i Funduszu Pracy,
 40. prowadzenie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa,
 41. sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 42. obsługa działalności socjalno-bytowej pracowników Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych,
 43. przestrzeganie zasad zbierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 44. współpraca przy prowadzeniu spraw kadrowych Urzędu oraz sporządzania sprawozdawczości w tym zakresie,
 45. współdziałanie z organami rentowymi w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 46. rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego,
 47. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 48. wystawianie czeków gotówkowych i rozrachunkowych,
 49. rozliczanie inwentaryzacji i porównywanie wyników spisu z natury z zapisami w księgach rachunkowych majątku Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy,
 50. dokonywanie rozliczeń materiałów (paliwo, węgiel, materiały budowlane),
 51. prowadzenie ewidencji dochodów gminy (zwroty za energię),
 52. przestrzeganie zasad zbierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 53. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcja kancelaryjną,
 54. realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności opracowywanie i aktualizowanie danych wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej, związanych z działalnością stanowiska pracy,
 55. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 56. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
 57. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 58. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,
 59. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

 

Metryka

sporządzono
2010-06-15 przez Barbara Skarżyńska
udostępniono
2010-06-15 02:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:09 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
511
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.