Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Budżetu i Finansów Stanowisko pracy Zastępcy Skarbnika Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy Zastępcy Skarbnika Gminy, menu 1063 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy Zastępcy Skarbnika Gminy

Stanowisko pracy Zastępcy Skarbnika Gminy

Tel. 29 7176743

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy Zastępcy Skarbnika Gminy /obsługa finansowa szkół/ należy:

 1. obsługa finansowo - księgowa Szkół i Przedszkola,
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 3. prowadzenie ewidencji i rozliczanie środków trwałych, materiałów i wyposażenia,
 4. odpowiadanie pod względem prawnym za prowadzone sprawy finansowe w zakresie oświaty,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. realizowanie wydatków zgodnie z zapisami zawartymi w budżecie gminy pod względem finansowym i rzeczowym,
 7. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 8. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 9. badanie i prognozowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych dla gminy,
 10. przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez placówki oświatowe,
 11. prowadzenie ewidencji, amortyzacji i rozliczeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 12. prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami,
 13. sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych,
 14. wykonywanie planów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków,
 15. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów budżetu gminy jednostek oświatowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 16. sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych,
 17. opracowanie projektu budżetu szkół w porozumieniu z Dyrektorami szkół,
 18. realizacja zatwierdzonego przez radę gminy budżetu jednostek oświaty,
 19. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w oparciu o „plan kont" zatwierdzony przez Wójta Gminy,
 20. prowadzenie analityki wydatków budżetowych oraz kont rozrachunkowych,
 21. realizacja na bieżąco należności budżetowych (faktur, rachunków),
 22. sporządzanie list płac pracowników szkół i przedszkola oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 23. prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników oświaty,
 24. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu,
 25. przestrzeganie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 26. przestrzeganie obiegu dokumentów zgodnie z „Instrukcją obiegu dokumentów finansowych" zatwierdzoną przez Wójta Gminy,
 27. prowadzenie rachunkowości jednostek oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
  a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania
  i kontroli dokumentów finansowych,
  b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości
  finansowej,
 28. prowadzenie gospodarki finansowej oświaty zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 29. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostek oświaty,
 30. wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu jednostek oświaty oraz jego zmian,
 31. realizowanie wydatków zgodnie z zapisami zawartymi w budżecie jednostek oświaty pod względem finansowym i rzeczowym,
 32. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 33. przekazywanie dyrektorom jednostek oświaty wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,
 34. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
 35. opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu z zakresu oświaty,
 36. zapewnienie ochrony mienia komunalnego poprzez kontrolę ze wskazaniem działania w zakresie tej ochrony,
 37. przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez placówki oświatowe,
 38. prowadzenie ewidencji i rozliczeń zadań inwestycyjnych w oświacie,
 39. prowadzenie ewidencji, amortyzacji i rozliczeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 40. sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych,
 41. wykonywanie planów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków,
 42. przestrzeganie zasad zbierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 43. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcja kancelaryjną,
 44. realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności opracowywanie i aktualizowanie danych wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej, związanych z działalnością stanowiska pracy,
 45. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 46. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
 47. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 48. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,
 49. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

Metryka

sporządzono
2010-06-15 przez Barbara Skarżyńska
udostępniono
2010-06-15 02:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:08 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1041
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.