Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kierownictwo Urzędu, menu 1019 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

WÓJT

Funkcję Wójta sprawuje

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Tel: 29 7176001

Do zakresu zadań Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu oraz reprezentowanie ich na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 4. zapewnienie przestrzegania prawa pracy przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy,
 5. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy,w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 6. wykonywanie uchwał oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. określenie organizacji wewnętrznej oraz form i metod pracy Urzędu,
 8. wydawanie zarządzeń i pism okólnych,
 9. zwoływanie narad,
 10. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy, w zakresie zarządu mieniem,
 11. przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych pracowników,
 12. realizacja budżetu,
 13. określanie polityki kadrowej i płacowej,
 14. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności oraz ocena pracy kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio podległych,
 15. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 16. podejmowanie działań nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 17. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 18. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 19. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej,
 20. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych w gminie,
 21. podejmowanie decyzji w sprawach obronnych stosownie do odrębnych przepisów,
 22. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 23. powoływanie pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
 24. wyznaczanie administratora bezpieczeństwa informacji,
 25. pełnienie funkcji administratora danych osobowych w Urzędzie,
 26. przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.

SEKRETARZ

Funkcję Sekretarza sprawuje

mgr Barbara Skarżyńska

tel. 29 7176721

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 2. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu,
 3. opracowywanie zakresów czynności dla Kierowników Referatów i Kierownika USC oraz dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,
 4. nadzorowanie realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
 5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 6. koordynacja działalności Referatów i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 7. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad zawartych w Regulaminie, instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
 8. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i przepływem informacji między poszczególnymi stanowiskami pracy,
 9. nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac Urzędu,
 10. nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 11. zastępowanie Wójta Gminy w czasie nieobecności /urlop, choroba, itp./,
 12. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
 13. dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 14. prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu,
 15. nadzór nad dbaniem o wygląd budynku i jego otoczenia,
 16. planowanie kosztów utrzymania budynku Urzędu,
 17. udział w wykonywaniu zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego,
 18. współpraca z Radą Gminy oraz sprawowanie odpowiedzialności za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
 19. nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
 20. nadzór nad sprawami związanymi z wyborami: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu terytorialnego i organów sołectw,
 21. nadzór nad elektroniczną rejestracją dokumentów wpływających do Urzędu,
 22. rozdział i dekretacja korespondencji pod nieobecność Wójta,
 23. nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników,
 24. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
 25. współpraca z sołectwami,
 26. organizowanie i nadzór wykonywania zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy kontroli zewnętrznych,
 27. kierowanie kontrolą zarządczą w Urzędzie.

SKARBNIK

Funkcję Skarbnika sprawuje

mgr Milena Rybarczyk
Tel: 29 7176738

1. Skarbnik, jako główny księgowy budżetu, organizuje i nadzoruje bieżącą działalnością finansową Gminy Szelków. Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. kierowanie pracą Referatu Budżetu i Finansów,
 3. opracowywanie zakresów czynności pracowników Referatu,
 4. przygotowywanie projektu budżetu gminy,
 5. prowadzenie rachunkowości gminy,
 6. opracowywanie, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, a dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 10. zatwierdzanie dowodów księgowych do realizacji,
 11. sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
 12. zatwierdzanie dokumentów do wypłaty,
 13. ubezpieczanie majątku Gminy,
 14. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie przekazywania uchwał, sprawozdań i zarządzeń,
 15. przygotowywanie wniosków kredytowych,
 16. przygotowywanie wniosków o wydanie opinii w sprawie długu Gminy,
 17. opracowywanie instrukcji w zakresie zasad rachunkowości,
 18. kontrola w zakresie wykorzystania otrzymanych dotacji,
 19. kontrola w zakresie pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
 20. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 21. współdziałanie i opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz oraz bilansów rocznych, a także innej sprawozdawczości budżetowej,
 22. dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta o jego realizacji,
 23. przekazywanie wytycznych i niezbędnych danych do opracowania projektu planu budżetowego,
 24. organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 25. realizowanie ustaw: o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej, o rachunkowości,
 26. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
 27. wykonywanie uprawnień i obowiązków głównego księgowego,
 28. przeprowadzanie kontroli w Referacie i jednostkach organizacyjnych pod względem finansowym,
 29. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej pracowników Referatu,
 30. ocenianie pracy pracowników Referatu,
 31. współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego,
 32. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących gospodarki finansowej,
 33. udział w wykonywaniu zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 34. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie budżetu gminy.

2. W razie nieobecności Skarbnika, zastępstwo pełni Zastępca Skarbnika.

3. Skarbnik sprawuje nadzór finansowy nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

Metryka

sporządzono
2013-06-08 przez
udostępniono
2013-06-08 02:00 przez Piotr Jasiński
zmodyfikowano
2019-06-30 02:00 przez Piotr Jasiński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1695
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.